Green Racing Klubb

 

Vedtekter Green Racing Klubb

 

§ 1 Navn og stiftelse

Green Racing Klubb er en klubb for medlemmer. Green Racing Klubb er stiftet 20.11.2019.

 

 § 2 Formål

Green Racing Klubb har som formål:

  • Å gi mulighet til å prøve motorsport i trygge omgivelser.

  • Å legge til rette for å forenkle innsteget i Motorsport.

  • Å støtte utviklingen av fremtidens Motorsport aktiviteter.

 

§ 3 Medlemskap

Alle skal kunne være medlem i Green Racing Klubb, der Fair Race er et viktig element, og alle skal dra i samme positive retning. Negativ omtale og baktale uten gyldig grunn skal ikke forekomme.

 

Nedre aldersgrense er 5 år. For å være stemmeberettigede på årsmøte må man være over 18 år og Norsk statsborger. Styret kan gi bort «æresmedlemsskap» for ett eller flere år ved 2/3 flertall.

 

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mars. Innkalling til årsmøte skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Ved skriftlig menes synlig på klubbens hjemmeside www.greenracingklubb.no. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 1. januar per mail.

 

Endelig saksliste og saksdokumenter skal være tilgjengelig på hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet avholdes. På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 

1. Konstituering

Godkjenning av: Innkalling

                           Saksliste

Valg av:  Møteleder

               Referent

               2 medlemmer til å undertegne protokollen

 

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Innkomne forslag

5 Valg av styre

 

Alle valgene er for 2 år. Det skal dog tilstrebes å velge styre på en måte som sikrer kontinuitet blant styremedlemmene. Medlemmer over 18 år som har betalt årskontingent har stemmerett. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene, med mindre disse vedtekter krever noe annet.

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes snarest og senest innen 6 uker, når styret vedtar dette eller når 2/3 av medlemmene skriftlig krever dette. Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal skje med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som nevnt i sakslisten.

 

§ 5 Styret / tillitsvalgte

Styret leder klubben mellom årsmøtene og avholder styremøter/medlemsmøter etter behov. Det føres protokoll fra møtene. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

Styre består av 3 personer valgt på årsmøte. Valgkomité består av en person valgt på årsmøte.

 

Styret kan ved flertall oppnevne / avvikle komiteer ved behov. Styreleder og / eller daglig leder skal sitte i eventuelle komiteer. Dette kan være for korte eller lengre perioder.

 

Aktivitetledere for daglig drift og gjennomføring av aktiviteter i tråd med formål kan innsettes / avsettes av daglig leder (eller styreleder i mangel på daglig leder).

 

§ 6 Daglig leder

Styret kan ansette daglig leder / leie konsulent med stillingsprosent etter behov ved 2/3 dels flertall.

 

§ 7 Kommersielle aktiviteter

Green Racing Klubb samarbeider med kommersielle aktører i beste tanke for eksisterende medlemmer og for å opprettholde aktivitetstilbudet, samt rekruttere nye medlemmer til klubben.

 

§ 8 Fullmakt og ansvar

Alle avtaler inngått til en verdi under 500.000,- kan avgjørs i styret ved 2/3 flertall.

 

§ 9 Kontigent

Medlemskontigent i Green Racing Klubb er den som til enhver tid er fastsatt av styret.

 

§ 10 Eksklusjon

Medlemmer som ikke følger klubbens vedtekter eller som på annen måte skader klubben innad eller utad, kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret med 2/3 flertall etter 1. skriftlig varsel.

 

§ 11 Endring av vedtektene

Endring av klubbens vedtekter kan kun gjøres av styret med minst 2/3 flertall.

 

§ 12 Regnskap / Økonomi

Styret bruker eksternt regnskapfirma og / eller konsulent. Regnskapet legges frem på årsmøte.

 

§ 13 Oppløsning av klubb

Alle eventuelle verdier vil overføres til en annen organisasjon / klubb av styret i Green Racing Klubb. Godkjennelse av oppløsninger er kun gyldig ved 2/3 av stemmeberettigede ved årsmøte.

 

Oslo 20.11.2019

 

Endret: