Green Racing Klubb

Her ligger dokumenter for årsmøte 2020.

Frode Skaar, Ida Katrine Skårn og Thomas Olsen i Green Racing Klubb (ikke tilstede, Jan Tore Tiller).

 

Innkalling til årsmøte i Green Racing Klubb (lå ute på forside fra 16.02.2020)

 

Årsmøte 2020 for Green Racing Klubb 

Tid og sted:

Avholdes i Sarpsborg 03.03.2021 KL 17.00

 

Adresse: Bruveien 16, 1734 Hafslundsøy (boligadresse daglig leder). Kontakt Frode Skaar, 938 69 316 for ytterligere veibeskrivelse.

 

Saksliste:

1. Konstituering

Godkjenning av: Innkalling

                           Saksliste

Valg av: Møteleder

              Referent

              2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning

3. Regnskap og budsjett

4. Innkomne forslag

5. Valg av ett styremedlem

 

Lillehammer den 16.02.2020

 

Green Racing Klubb

 

 ____________________________________

 

Årsberetning Green Racing Klubb 2020 

 

 

For årsmøtet som avholdes 03.03.2021 legger vi frem følgende årsberetning fra Green Racing Klubb som ble stiftet 20. november 2019 av Ida Katrine Skårn og Frode Skaar.

 

Green Racing Klubb legger et godt år bak seg, tross et vanskelig start-år med Covid-19.    

 

Vårt første styre ble valgt på forrige (og vårt første) årsmøte. Styreleder Ida Katrine Skårn har hatt med seg Thomas Olsen og Jan Tore Tiller i sitt arbeid. Jan Tore er på valg i 2021, og det er et ønske fra alle parter om at han fortsetter sitt arbeid sammen med resten av styret.    

 

Styret i Green Racing Klubb gjorde nødvendige avtaler med samarbeidspartnere i 2020.    

 

Green Racing Klubb ble fra starten registrert som en medlemsklubb i KNA. Dette gjorde at klubben kunne bistå med arrangementet Bilsportfestivalen 2020 i juli. (faktisk et av de første arrangement gjennom NBF etter Covid-19 pandemien slo inn som en bombe).    

 

Arrangementet på Gardermoen Motorpark var vellykket og gav et lite overskudd til å dekke kostander for å drive klubben videre utover året, med økte aktiviteter for barn og ungdom.    

 

Budsjettet ble justert opp underveis, i takt med inntekter, og dette førte til økte aktiviteter.    

 

Medlemsmassen til Green Racing Klubb økte godt gjennom året, og dette var utelukkende pga. gode avtaler med våre samarbeidspartnere som kunne tilby kjøring av E-CROSS.    

 

Disse spennende planene fortsetter inn i fremtiden, og med et nytt produkt fra en av våre samarbeidspartnere ser vi potensielt på å øke medlemsmassen godt de neste årene.    

 

Green Racing Klubb kan bli en viktig aktør i denne nye bærekraftige miljøsatsingen. Dette forutsetter at det legges ned endel arbeid sammen med våre samarbeidspartnere, og at styre kan jobbe godt med å støtte oppunder dette arbeidet for barn og unge i fremtiden.    

 

Vi planlegger flere aktiviteter i 2021, og målet er helt klart å lage et godt tilbud for fremtiden.    

 

Vedtektene ligger tilgjengelig ute på hjemmesiden til www.greenracingklubb.no 

 

 

Frode Skaar

 

Daglig Leder

Green Racing Klubb

 

 ____________________________________

 

 

 

Green Racing Klubb

 

 

Regnskapet 2020

 

Merknad: Daglig leder Frode Skaar har dekket inn tap i 2019 og 2020. Klubben drives på et nivå etter prinsippet inntekter som balanserer utgifter samtidig som vi bygger opp og øker aktiviteter for våre medlemmer fortløpende.

 

De fleste inntekter i 2020 kom fra arrangementet Bilsportfestivalen.

 

Første hele driftsår i Green Racing Klubb 2020.

 

Utgifter

 • Leiekostnader kontor & utstyr  60.000,-
 • Baneleie Bilsportfestivalen       11.000,-
 • KNA Medlemsklubb                      990,-
 • Div møtekostnader (DL)             1.000,-
 • Totale utgifter                            72.990-

Inntekter

 •  Totale inntekter                        70.000,-

 Regnskap (ekstern regnskapsfører)

 • Daglig leder har vært i dialog med Øko-Drift AS, og regnskapets oppsett er godkjent.
 • Det var planlagt å øke kostnader med et regnskapsprogram, dette har vi avventet ettersom oppsett er godkjent og vi har såpass lav omsetning per i dag.

 

 ____________________________________

 

 

Green Racing Klubb

 

 

Budsjett 2021

 

Basert på første hele driftsår i Green Racing Klubb 2020.

Utgifter

Stipulert 5000,- Driftskostnader per mnd

Totale utgifter budsjettert 60.000,-

 • Leie av kontor med nødvendig rekvisita.

 • Telefon, drivstoff og utlegg daglig leder

 • Div utlegg av daglig leder (driftskostnader)

Leie av utstyr komme eventuelt i tillegg, men vi kan ikke leie uten penger.

 

Inntekter

 • Fra medlemskap       5.000,-

 • Fra søknadsmidler   20.000,-

 • Fra sponsormidler    15.000,-

 • Fra arrangement      20.000,-

Totale inntekter budsjettert 60.000,-

 

Målet er å gå i null / lite + i 2021

 • Vanskelig å si – alt bygges opp fra start og målet er økte aktiviteter.

 • All jobben som gjøres for å bygge opp krever mye tid på dugnad.

 • Eventuelt økte inntekter, økt tidsforbruk fra Daglig Leder (høyere konsulent tjenester).

Det er ikke avsatt styrehonorar 2021

 

Andre forhold som kan påvirke budsjett

 • Eventuelle leieforhold på baner / anlegg styres av inntekter.

 • Per i dag har vi ingen steder å utføre aktiviteter

 • Vi har avtale med Green Racing Promotion AS (aktiviteter)

 • Budsjettet kan endres under året, men skal dog ikke gå i minus.

 • Eventuelt underskudd dekkes opp av Daglig leder privat.

Regnskap (ekstern regnskapsfører)

 • Vi kjører regnskapet selv, og har fått godkjent et enkelt oppsett av autorisert regnskapsfører, Øko DrIft AS 

 

____________________________________

 

 

Protokoll fra årsmøte 2020 i Green Racing Klubb 

 

KOMMER HER ETTER ÅRSMØTE (!)